Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 

Аж ахуйн нэгж байгууллага:

 

1.    Өргөдөл буюу албан хүсэлт

2.    ААНБ-ын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/ Иргэний үнэмлэхний хуулбар /

3.    “Барилгын байршил” тогтоож газар олгох тухай захирамж

4.    Газар эзэмших гэрчилгээний хуулбар

5.    Газрын байршлын кадастрын зураг

6.    Тодруулах хуудас /татаж авах/

https://docs.google.com/document/d/1XBeXjphOcnbF54hy7pllH8kYYd-meN5o/edit?usp=sharing&ouid=115597545744153275396&rtpof=true&sd=true

7.    Тухайн объектын ойролцоох гадна цахилгаан хангамжийн зураг

Айл өрх, иргэн:

 

1.    Өргөдөл

2.    Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3.    Оршин суугаа газрын тодорхойлолт буюу Багийн засаг даргын тодорхойлолт

4.    Газрын гэрчилгээний хуулбар

5.    Тодруулах хуудас     /татаж авах/

https://docs.google.com/document/d/1XBeXjphOcnbF54hy7pllH8kYYd-meN5o/edit?usp=sharing&ouid=115597545744153275396&rtpof=true&sd=true

Таны материалыг хүлээн авсанаас хойш 14 хоногийн дотор шийдвэрлэх ба зөвшөөрөл олгогдсон тохиолдолд Цахилгаан

эрчим хүчний хүчин чадлаас хамаарсан төлбөр хураамжийг төлнө.

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛД ТАВИГДСАН ШААРДЛАГЫН ДАГУУ ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛ ТООЛУУР БУСАД ШААРДЛАГАНД ЗААСАН МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛЖ ГЭРЭЭ ХИЙСНИЙ ДАРАА ХОЛБОЛТЫН АЖИЛ ХИЙГДЭНЭ

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх