Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Цахилгаан эрчим хүчний үнэ тарифууд

 

 

Цахилгаан зарцуулалтын төлбөрийн тооцоог Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос баталсан үнэ тарифаар хийнэ.

Нэг квт.ц цахилгаан эрчим хүчний үнэ / НӨАТ-гүй /

Сарын нийт хэрэглээний  150 квт.ц хүртэлх хэрэглээг – 98,40 төг квт,ц

Сарын нийт хэрэглээний 151 квт.ц болон түүнээс дээш хэрэглээг  -118,20 төг квт,ц

Ахуйн тоолуургүй хэрэглэгчийн төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээг -  350 квт.ц

Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тариф / 11.88 төг  квт.цаг / -ыг цахилгаан тариф дээр нэмж тооцно.

ААН-ийн үнэ тариф:

Цахилгаан зарцуулалтын төлбөрийн тооцоог Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос баталсан үнэ тарифаар хийнэ:

- Нэг кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний үнэ – 128.50 төг/квт,ц

2 тарифт тоолууртай

- Өдрийн хэрэглээ- 104.30 төг / өглөөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг хүртэл/  

- Орой, шөнийн хэрэглээ  - 77.10 төг  /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл /

3 тарифт тоолууртай

      - Өдрийн хэрэглээ -  128.50 / өглөөний 06.00 цагаас оройн 17 цаг хүртэл /

- Оройн хэрэглээ – 209.80  /оройн 17 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл /

- Шөнийн хэрэглээ – 77.10 / шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл /

Ноён, Сэврэй сумдын хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф:

/Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 203-р тогтоолоор батлагдсан/

Үйлдвэр, аж ахуй нэгж болон бусад байгууллага, айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг / НӨАТ-гүй / ангиллаас нь хамааруулж төлбар тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно.

 

 

 

Ангилал

 

Хэмжих нэгж

 

Тариф

 

1

 

 

Төсвийн байгууллага

 

Төг/квт.ц

 

268.30

2

Аж ахуйн нэгж байгууллага

Төг/квт.ц

156.30

3

Айл өрх

Төг/ квт.ц

122.20

 

Суурь хураамж 2000 төгрөг

НӨАТ 200 төгрөг

МҮОНТ хураамж 850

Баримт 50 төгрөг

СЭХ дэмжих төлбөр квт тутамдаа 11.88 төгрөгөөр тооцож авдаг

НӨАТ : Хэрэглэсэн цахилгааны мөнгөн дүнгийн 10 хувь

Хог хураамж зуны улиралд 1500 төгрөг, өвлийн улиралд 2000 төгрөг

НӨАТ: Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих төлбөрөөр гарсан мөнгөн дүнгийн нөат эдгээр хураамжууд цахилгааны мөнгөн дээрэс нэмж ордог сар бүр

 

Цахилгаан зарцуулалтын төлбөрийн тооцоог Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос баталсан үнэ тарифаар хийнэ.

Нэг квт.ц цахилгаан эрчим хүчний үнэ / НӨАТ-гүй /

Сарын нийт хэрэглээний  150 квт.ц хүртэлх хэрэглээг – 98,40 төг квт,ц

Сарын нийт хэрэглээний 151 квт.ц болон түүнээс дээш хэрэглээг  -118,20 төг квт,ц

Ахуйн тоолуургүй хэрэглэгчийн төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээг -  350 квт.ц

Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тариф / 11.88 төг  квт.цаг / -ыг цахилгаан тариф дээр нэмж тооцно.

ААН-ийн үнэ тариф:

Цахилгаан зарцуулалтын төлбөрийн тооцоог Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос баталсан үнэ тарифаар хийнэ:

- Нэг кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний үнэ – 128.50 төг/квт,ц

2 тарифт тоолууртай

- Өдрийн хэрэглээ- 104.30 төг / өглөөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг хүртэл/  

- Орой, шөнийн хэрэглээ  - 77.10 төг  /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл /

3 тарифт тоолууртай

      - Өдрийн хэрэглээ -  128.50 / өглөөний 06.00 цагаас оройн 17 цаг хүртэл /

- Оройн хэрэглээ – 209.80  /оройн 17 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл /

- Шөнийн хэрэглээ – 77.10 / шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл /

Ноён, Сэврэй сумдын хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф:

/Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 203-р тогтоолоор батлагдсан/

Үйлдвэр, аж ахуй нэгж болон бусад байгууллага, айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг / НӨАТ-гүй / ангиллаас нь хамааруулж төлбар тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно.

 

 

 

Ангилал

 

Хэмжих нэгж

 

Тариф

 

1

 

 

Төсвийн байгууллага

 

Төг/квт.ц

 

268.30

2

Аж ахуйн нэгж байгууллага

Төг/квт.ц

156.30

3

Айл өрх

Төг/ квт.ц

122.20

 

Суурь хураамж 2000 төгрөг

НӨАТ 200 төгрөг

МҮОНТ хураамж 850

Баримт 50 төгрөг

СЭХ дэмжих төлбөр квт тутамдаа 11.88 төгрөгөөр тооцож авдаг

НӨАТ : Хэрэглэсэн цахилгааны мөнгөн дүнгийн 10 хувь

Хог хураамж зуны улиралд 1500 төгрөг, өвлийн улиралд 2000 төгрөг

НӨАТ: Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих төлбөрөөр гарсан мөнгөн дүнгийн нөат эдгээр хураамжууд цахилгааны мөнгөн дээрэс нэмж ордог сар бүр

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх