Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу
ӨБЦТС ТӨХК
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК

Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох тодруулах хуудас

Техникийн нөхцөл олгох журмын

хавсралт

 

 

“ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ”

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

 

Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн

нөхцөл олгох тодруулах хуудас

 

20 ... оны ..... сарын  .....  өдөр                                    №                                            Даланзадгад хот

  1. Техникийн нөхцөл авахаар хүсэлт гаргаж буй байгууллага, иргэний нэр, хаяг, утас

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Техникийн нөхцөл авах обьектийн байршил, хаягийн тодорхойлолт ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. Техникийн нөхцөл авах болсон шалтгаан

.......................................................................................................................................................

  1. Цахилгаан хэрэглээний чадал. Үүнд :

а.  Цахилгаан хөдөлгүүрийн тоо                  .........../ ш /                  чадал........ / кВт /

б.  Цахилгаан халаах хэрэгсэл тоо              .........../ ш /                  чадал ........./ кВт /

в.  Гэрэлтүүлгийн тоо                                      .........../ ш /                  чадал ........./ кВт /

г.  Гагнуурын аппаратын тоо                         .........../ ш /                  чадал ........./ кВт /

д.  Бусад цахилгаан багаж төхөөрөмжийн тоо.... / ш /                 чадал ........./ кВт /

е.  Нийт чадал ............ / кВт /

5.  Хэрэглэгчийн ажлын горим / доогуур зурах /

Өдрийн 8 цагаар

  1. цагаар

6.  Хэрэглэгчийн зэрэглэл.....................................

7.  Цаашид өргөтгөх эсэх / өргөтгөх бол хэзээ, ямар хүчин чадал нэмэгдэх кВт /

.......................................................................................................................................................

8.  Газрын зөвшөөрлийн тогтоолын дугаар, он, сар , өдөр...........................................................

9.  Үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах зөвшөөрлийн дугаар, он, сар, өдөр.......................................

  1. ЦЭХ-ний тооцоо хийх хэлбэр / бэлнээр, дансаар /........................................................

 

 

 

Тодруулах хуудас бичсэн........................................./                                           /

 

Хэрэглэгчийн онлайн системд нэвтрэх